Seleccionar página

Presentación

XESTIÓN SOCIAL é unha consultora especializada en entidades sen ánimo de lucro que ofrece solucións profesionais, prácticas e asequibles a Asociacións e Fundacións.

Ofrecemos un servizo de xestión integral no ámbito xurídico, laboral, contable, fiscal e de captación de fondos, adaptándonos á particular natureza non lucrativa do terceiro sector, o que permite un grao de eficiencia superior ao da xestoría clásica, máis orientada cara a problemática empresarial.

As Asociacións e Fundacións enfróntanse cada día a importantes cargas administrativas e burocráticas, polo que precisan unha administración especializada que optimice o desenvolvemento das súas actividades, evitando a sobrecarga dos seus directivos.

XESTIÓN SOCIAL traballa desde fai case 20 anos para facer a vida máis doada aos responsables de Asociacións e Fundacións, mediante un equipo de profesionais con ampla experiencia no sector.

Servizos

Xestión contable

As Asociacións e Fundacións teñen importantes obrigascontables, como a de utilizar a contabilidade de dobre partidaconforme ao Plan Xeral de Contabilidade adaptado ásentidades sen fi ns lucrativos.
Ademais, as Administracións Públicas incrementaron o controlsobre este tipo de obrigas, pois veñen esixindo as entidades apresentación de documentos contables ofi ciais na xustifi caciónde subvencións, e a falta do seu cumprimento pode provocar oreintegro das axudas.
Xestión Social ofrece un servizo contable adaptado ao planespecífi co do terceiro sector, dispoñendo de programasinformáticos específi cos que recollen principios e modelosadaptados a este tipo de entidades.
Encargámonos do rexistro de asentos contables e listadosofi ciais, contabilidade analítica (por actividades e proxectos),liquidación do orzamento, elaboración de contas anuais(balance, contas de resultados, memoria económica).

Xestión fiscal

A normativa tributaria regula diferentes obrigas para asentidades sen ánimo de lucro, contemplando notablesdiferenzas con respecto a outro tipo de organizacións (S.A., S.L.)polo que o seu coñecemento específi co resulta imprescindiblepara un correcto cumprimento das esixencias fi scais.
A nosa experiencia de anos xestionando asociacións efundacións indícanos que, en ocasións (como pode acontecerIVE ou o IS e a delimitación entre as actividades exentas e nonexentas), existen marxes signifi cativos para a interpretacióndas normas que esixen dun coñecemento práctico dofuncionamento do sistema impositivo e que requiren deespecialistas no ámbito das entidades sen ánimo de lucro.
Asesoramos en materia fi scal (Imposto de Sociedades, IVE,Retencións IRPF, Memoria Facenda, Declaración de Doazóns,etc.), e realizamos cantos trámites son precisos na AEAT.

Xestión laboral

Un dos principais ámbitos de preocupación das asociacións efundacións é a xestión do seu persoal, tanto profesional comavoluntario. Os servizos profesionais que presta Xestión Socialgaranten o cumprimento das obrigas normativas no ámbitoLaboral, así como a xestión e administración dos recursoshumanos, incluído o asesoramento do voluntariado.
En materia laboral, tramitamos contratos de traballo, altas,baixas y variacións dos traballadores, confeccionamos nóminase recibos de cotización, ou certifi cados (IRPF, desemprego,etc.).
En canto ao voluntariado, xestionamos a colaboración cosvoluntarios no que aos dereitos e obrigas destes se refi re(seguros, libros rexistro, contratos, etc.).

Captación de fondos

A busca de recursos públicos ou privados é unha áreafundamental de calquera entidade sen ánimo de lucro que llepermite materializar os seus fi ns sociais a través da realizaciónefectiva de actividades.
En Xestión Social temos unha ampla experiencia asesorando aasociacións e fundacións na busca, obtención e xustifi cación deaxudas públicas e privadas, implicándonos cos nosos clientesno deseño de mecanismos para fortalecer o seu fi nanciamento,mediante campañas de captación de socios, de patrocinio emecenado e de proxectos de microfi nanciamento deactividades. Pensamos na túa entidade e axudámoste a facelaviable.
Analizamos a normativa e lexislación aplicable, comunicamosconvocatorias, asesoramos na tramitación e seguimento exustifi cación.

Xestión xurídica

A normativa tributaria regula diferentes obrigas para asentidades sen ánimo de lucro, contemplando notablesdiferenzas con respecto a outro tipo de organizacións (S.A., S.L.)polo que o seu coñecemento específi co resulta imprescindiblepara un correcto cumprimento das esixencias fi scais.
A nosa experiencia de anos xestionando asociacións efundacións indícanos que, en ocasións (como pode acontecerIVE ou o IS e a delimitación entre as actividades exentas e nonexentas), existen marxes signifi cativos para a interpretacióndas normas que esixen dun coñecemento práctico dofuncionamento do sistema impositivo e que requiren deespecialistas no ámbito das entidades sen ánimo de lucro.
Asesoramos en materia fi scal (Imposto de Sociedades, IVE,Retencións IRPF, Memoria Facenda, Declaración de Doazóns,etc.), e realizamos cantos trámites son precisos na AEAT.

Formación

Xestión Social ven avalada por unha dilatada experiencia enservizos formativos, solicitados tanto dende o ámbito público(por parte da Xunta de Galicia e de numerosos concellos) comadende as propias entidades privadas, de aí que as nosasactividades formativas estean orientadas tanto á impartición decursos colectivos (presenciais e online) como de acciónsdeseñadas á medida para entidades privadas.
Os cursos realizados por Xestión Social versan sobre aquelasmaterias que atinxen á administración integral das entidadessen ánimo de lucro.

Contacta con Nos

------------------------------------

Responsable: NURIA PALMERO SANDE
Finalidade: Atender a súa solicitude de contacto
Lexitimización: Ao remitirnos a súa consulta consideramos queestamos lexitimados para tratar os seus datos.
Destinatarios: Os datos de contacto non serán cedidos a terceiros
Dereitos: Pode opoñerse ao tratamento dos seus datos eexercitar o resto de dereitos consultando a información adicional
Informaciónadicional: Para máis información, consulte o noso
AVISO LEGAL

Oficina

Pza. Pascual Veiga
nº 6 entreplanta B
Santiago de Compostela

Horario

Luns a xoves
9.00 a 14.00 e 16.00 a19.00 hs.
Venres
9.00 a 14.00 hs.

Chámanos

981935271